Karamürsel ihale ilanı

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Camii Atik Mahallesinde bulunan ve tapunun 3 pafta, 95 ada, 1 parselinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Karabali Camii

Karamürsel ihale ilanı Karamürsel Haber

İHALE İLANI

VAKIF KÜLTÜR VARLIĞI UYGULAMA (RESTORASYON) İŞİ

 

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

 

         Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Camii Atik Mahallesinde bulunan ve tapunun 3 pafta, 95 ada, 1 parselinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Karabali Camii 2016-2018 Yılları Uygulama (Restorasyonu) işi, 10/09/2008 tarih ve 26993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (21.01/2015 tarihli 29243 sayılı Resmi Gazetede yeniden işlenmiş hali yayınlanan) ; Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğin 22. Maddesine Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale kayıt numarası

:2016/529809

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Selamiali Mah. Cumhuriyet Cad. No:10

  Üsküdar/İstanbul 

b) Telefon ve faks numarası

: 0216-695 21 00 – 0216-695 21 30

c) Elektronik posta adresi (varsa)

d)İhale dokümanının görülebile-

   ceği internet adresi (varsa)        

:istanbul2@vgm.gov.tr

 

:---

2-İhale konusu uygulama işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Vakıf Kültür Varlığı Uygulama (restorasyon) işi, Eski  

 Eser Vakıf Kültür Varlığı- 1 adet tescilli Cami   

b) Yapılacağı yer

:Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Cami Atik Mahallesi

c) İşe Başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün

 içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

:Yer teslim tarihinden itibaren 450 (Dörtyüzelli) takvim 

  gündür. 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Kat: (-1)

 İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati

29/12/2016 saat:15:00

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1.İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

        İsteklilerin  ihaleye  katılabilmeleri  için  aşağıda  sayılan  belgeleri  teklifleri  kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.   

g)  Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi.

g-1. Bu madde boş bırakılmıştır.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

       Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

       Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

             İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

            İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %100 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.

            İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının enaz %80’nini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %20’sini sağlaması gerekir.

           Gerçek kişilerin mezuniyet belgeleri benzer iş olarak kabul edilmemektedir.

 İstekliler, iş deneyimi belgesine ait Kurul kararlarını ve ödemeye ilişkin kesin (son) hak ediş raporunun onaylı suretlerini teklifleri ekinde sunacaklardır.

4.3.2. Sözleşmenin 24.maddesinde belirtilen sayı nitelik ve mesleki deneyimli Teknik Personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

4.4. Benzer iş olarak “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 660 sayılı ilke kararındaki 1. grup taşınmaz kültür varlığı yapılardan, projeleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış Cami, Mescid, Medrese, Han, Külliye, Kervansaray, Tarihi Saray ve Tarihi Köşkler ile Tarihi Yalıların Uygulama (restorasyon) işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.  

              (Benzer iş grupları harici iş deneyim belgeleri ile çevre düzenlemeye ait iş deneyim belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

(Gerçek kişilerin mezuniyet belgeleri benzer iş olarak kabul edilmemektedir.) 

              İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesindeki imalatlar, İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler değerlendirilerek yeterlik değerlendirmesi yapılacaktır.

5.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6.İhale dökümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosunda görülebilir ve 100,00 TL. (Yüztürklirası) karşılığı (TR290001500158007300054714 no lu Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı Şubesi hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve Banka dekontu ibraz edilerek) aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale tarihinden en az üç gün önce (23/12/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar) satın almaları zorunludur.

7.Teklifler ihale saatine kadar, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü 3.kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Kalem Bürosundaki adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

9.İstekliler teklif ettikleri bedelin %5'inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. 11.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

DİĞER HUSUSLAR

İstekliler teklifleri ekinde;

---Gerçek kişi istekliler ve tüzel kişi isteklilerin temsile yetkili ortakları, müdürleri ve tüzel

    kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiliklerin bu vasıflardaki

    Kişilerinin TC Kimlik Numarasını vereceklerdir.

--- İstekliler tekliflerinin ekinde, İdarenin tanımladığı  imalatlara ait  yapım koşullarını, yapım

    şartlarına uygun özel fiyat analizlerini vereceklerdir.

    Birim fiyat teklif cetvelleri ile özel fiyat analizleri CD’ye aktarılmış olarak verilecektir.

 

 

 

İLAN OLUNUR

 

 

Yorum Yaz


Yorumlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom