Karamürsel Belediyesi 124.435 m2 yerini ihaleye çıkarıyor

Karamürsel Belediyesi yüz yirmi dört bin dört yüz otuz beş metre kare araziyi ihaleye çıkartıyor.

PAYLAŞ

 

 

İlçemizde bulunan 2 işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir. 

2-İhalesi 3.11.2020 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

 

3-İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4- Tahmin edilen aylık kira bedeli ve geçici teminatı, 

 

5-İsteklilerde aranan belgeler: - Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi. Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.

Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi. Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz) -İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

 

6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

7-İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

Pelin Yıldız

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN