Karamürsel tek tip olacak!

Karamürsel'de daha merkezde yapılan cephe yenilemelerine tepkiler devam ederken, bu seferde 55 bina için Karamürsel Belediyesi ihale yapacağını duyurunca tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Karamürsel tek tip olacak! Karamürsel Haber

Karamürsel'de daha merkezde yapılan cephe yenilemelerine tepkiler devam ederken, bu seferde 55 bina için Karamürsel Belediyesi ihale yapacağını duyurunca tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.


İlçede çarpık kentleşme hız kesmeden devam ederken, mantar gibi binaların biri bitip bir diyeri yapılmaya başlarken, ilçede yeni yapılan binalar yüzünde sokakların hali içler acısı iken, Karamürel merkezde bulunan binaların tek renk ve tek tip olmasına büyük tepkiler  gösteriliyor.

BÜYÜK BİR KESİM KARŞI ÇIKIYOR

Karamürsel Belediyesi tarafından 55 bina için başlatılan ihale sonrası bir çok vatandaş bu ihalenin seçim yatırımı olduğu ve Karamürsel'de tam yaz sezonu başlarken binaların dış cephe iyileştirmesi başlatılması esnafında tepkisine neden oldu.  

Karamürsel'in büyük bir kesiminde çarpık inşaatların yapılması devam ederken sadece göstermelik işlerin yapılarak ilçe halkının üzerine büyük bir yük yüklenmesi ve belediye bütçesinin bu şekilde çarçur edilmesi büyük  tepkilere neden oldu.

İlçede bir çok hayati önem taşıyan ve ivedi olarak yapılması gereken onca iş varken milyonluk gayri menkullerin bakım ve onarım yapılması ve bu büyük meblaların halkın üzerine yüklenmesi büyük tepkilere neden olmaya devam ediyor.

 

GÖSTERMEK İÇİN İŞ YAPILIYOR

Karamürsel'de bir çok vatandaş ilçede sadece göstermelik işlerin yapıldığını, hizmet anlamında yapılan çok az şey olduğunu dile getirirken bu denli Karamürsel Belediyesi bütçesinin har vurup, harman savrulması ilçe halkı tarafından büyük tepkilere neden olurken, hiç kimseyi umur samadan "BİZ İSTEDİK, YAPTIK OLDU" mantiği ile hareket edilmesi bir çok kesim tarafından tepkilere neden oldu.

 

BU İHALE KAÇMAZ

Öte yandandan ilçede yapılacak olan ve 55 binanın onarım işi hangi firma tarafından yapılacak merakla bekleniyor.

 

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMÜRSEL İLÇESİ, CUMHURİYET CADDESİNE CEPHELİ 55 ADET BİNANIN DIŞ CEPHE İYİLEŞTİRMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/163684

1-İdarenin

a) Adresi

:

4 Temmuz Mahallesi İnönü Caddesi No:17 Karamürsel/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

talhasezgin@karamursel.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Karamürsel İlçesi, Cumhuriyet Caddesine Cepheli 512,73,69,67,566 ve 100 no'lu adalar üzerinde bulunan 55 adet binanın dış cephe iyileştirmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karamürsel İlçesi, Cumhuriyet Caddesine Cepheli 55 Adet Bina (Projelerde ve fotoğraflarda belirtilen binalar)

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 210 (İki Yüz On) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

4 Temmuz Mahallesi İnönü Caddesi No:17 Kat:3 Karamürsel / KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

03.06.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin

% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'de yer alan B/III Grubu İşler Benzer İş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimar


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karamürsel Belediye Başkanlığı - Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karamürsel Belediye Başkanlığı - Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorum Yaz


Yorumlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom
Savcılığa hem site olarak hem de hizmet aldığımız firma olarak ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk. Siz illegal link eklemeye devam edin lütfen. Şimdiye kadar hep vazgeçersiniz diye sustuk. Gerekli işlemler avukatımız aracılığıyla başlatıldı. Şikayetimizi asla geri çekmeyeceğiz. Asla! ...