ADİ, ALÇAK, KALLEŞ, KAHPE, KATİL, ZALİM, HAİN, SAPIK OLMAMAK İÇİN; - Mehmet KASAP

ADİ, ALÇAK, KALLEŞ, KAHPE, KATİL, ZALİM, HAİN, SAPIK OLMAMAK İÇİN;


  İnsan, annesinden insan olarak doğar. Belli yetenekleri beraberinde getirir. Bu yetenekleri iyi bir eğitim- öğretim, terbiye, güzel ahlak, görgü kuralları ile geliştirir. İnsan yararlı sanat, meslek, zanaat, kültür, bilim, teknoloji, hak dini ilimler, yararlı doğa bilim faziletleri ile olgunluğa erişir. Yaratan Rabbinin adı ile okur ve gelişir. Şirk koşmaz, şirke düşmez. İnsan öldürmez, katil- cani olmaz. Çalma, hortumlama, hırsızlık, sahtecilik, sahtekârlık yapmaz. Yalan söylemez. Fitne, bozgunculuk, iftira atma, iyiliği başa kakma, kin, nefret, intikam duygusu ile hareket etmez. Gösteriş için iş yapmaz. Söz taşıma, dedikodu yapmada bulunmaz. Başkalarının arkasından konuşmaz. Dosdoğru ve adaletli olur. Rüşvet alıp, vermez. Adam kayırmacılık, ayrımcılık yapmaz. Kibirlenme, çekememezlik yapma, emanete ihanettik yapma, cimri, savurgan olmaz. Yetim, düşkün, mazlum, masum hakkı yemez. Kimsenin hak -hukukuna tecavüz etmez. Haram ve günahlardan sakınıp, kaçınır. Ölçüde, tartıda, işte, çalışmada hile yapmaz. “Yüce Allah’ın emirlerini- farzları eksiksiz yapar. Yasakladıklarından, haram ve günahlardan sakınıp, kaçınır.” Zararlı madde kullanmaz. Kötü, çirkin, yanlış, yaramaz olan her şeyden uzaklaşır. 

                Gerçek hak mümin ve Müslüman olarak, Allah’ın emirlerini peygamberimiz gibi yerine getirir. Kumar, içki, alkol, uyuşturucu kullanmaz. Büyü, fal, şans oyunları, sihir işleri ile uğraşmaz. Faiz alıp, vermez. Anne ve babaya çok iyi, güzel, hoş davranır. Akrabalarla çok güzel geçinir. Komşularla, komşuluk hukuku içinde iyi iletişim, diyalog kurar. Eşine, çocuklarına Allah’ımızın ve peygamberimizin öğütleri ile davranır. Zorlama yapmaz. Baskı, şiddet, terör estirmez. Her şeyi güzel bir eğitim ile iyi bir öğretim ile halleder. Güzel ahlak, edep, hayâ, ilim ile yapılmayacak iş yoktur. Güzel huy kazandırılmalı. Güzel huy kazandırıldığında, her şey yolunda, en ideal biçimde doğru dürüst gider. Hakka, hakikate, ilme sadakatle bağlı olmalı. Güven duyulan ve güven veren mükemmel insan olmalı. Zaaf içinde aciz, kötü, çirkin, yalan, yanlış, küfür, batıl, serserilik, canilik, cahillikten vaz geçip; Hakk’a erişmeli. Her zaman temkinli, tertipli, nizamlı, intizamlı, düzenli, hazırlıklı olmalı. Gaflet, sapıklık, hainlik, boş olmamalı. Faydasız, zararlı, sıkıntılı, kötü, çirkin, haksız, hukuksuz işler asla, katiyen, kesinlikle yapmamalı. Mahremiyeti mutlaka ama muhakkak korumalı. 

                “İyi, doğru, gerçek, olgun Müslüman olmak için; sadece Amentü şartına inanmak, İslam’ın 5 temel şartını yapmak yeterli değildir. Sadece 32 farzı, 54 farzı yapmakta yeterli olmamaktadır. İslam dini sadece bunlardan oluşmamaktadır.” Allah’ın yapmamızı emrettiği 1,000 kadar farz ibadet var. 1,000 kadar sakınıp, kaçınılması gereken haram, günah var. 4,000 kadar peygamberimizin sünneti var. Bilimsel ve dinsel ilimler var. Bunlar hakkı ile yaşanılmalı ki; hakça dosdoğru olgun takva Müslüman olunsun. 

                Müslüman öyle ideolojik saplantı içine düşüp; küfür ve batıl içine düşmemeli. Her zaman ideolojinin her çeşidinden; faşizmden- ırkçılıktan, komünizmden- Allah tanımazlıktan, kapitalizmden- sömürüden, liberalizmden- nefsi sapıklıktan, diğer ufak putlardan, beşeri – felsefi inanç ve sapıklıktan uzak kalmalı. “Bu sapkınlıkları gördüğünde kelime-i tevhit ve kelime-i şahadet getirmeli.” Her zaman hakça ve olumlu düşünüp, uyanık ve dikkatli olmalı. O alçak, adi, sapkın duruma kesinlikle düşmemeli. Her zaman en doğru, iyi, güzel, yararlı işler yapmalı. Hala pagan inanışında olanlar var. Bu alçak, adi, aşağı duruma düşmemek için; aklı gerçek bilim ve hak din İslam ile işletmeli.

                Sadece çok okuyun, demiyorum. “Allah’ın adı ile hakça güzel, doğru, iyi, yararlı bilgileri okuyun ve hakkı hakikati araştırın, diyorum. Bilimden yararlı ürünler edinin, diye söylüyorum.” Sevin ve sevilin. Saygı duyun ve saygın olun. Her şeyi araştırın, inceleyin, sorgulayın. “Putçular gibi taş kafalı olup, mermerlere rükû, secde etmeyin. Tevhit inancını bırakıp, pagan inanışında olmayın.” Küfre, batıla sapıp; sapkın, kaçık, katil- cani, adi canavar olmayın. Hakkı, hakikati keşfedin. İcat edin. Mucit olun, Hakkın hakikatin farkında olun. Varlığı candan sevin. Kötü, çirkin, zararlı alışkanlıklar asla edinmeyin. Her zaman ölçülü, dengeli, akıllı, mantıklı, sağduyulu, ilmi davranan olun. Allah cc. Ve varlıklar sizlerden hoşnut olsun. Kendinizi geliştirin, ilerletin, büyütün, olgunlaştırın. “Hak din İslam’dan kesinlikle bir milimetre uzaklaşmayın. Batıla, küfre bir milimetre yaklaşmayın.” Görevinizi, yükümlülüğünüzü, sorumluluğunuzu, ödevlerinizi en ideal biçimde yapın. Şansa, tesadüfe, talihe inanmayın. Rab olan Yüce Allah’a dua edin ve tedbir alın. Her olgu ve olay bir sebebin ürünüdür. İstediğin gibi olmaktadır. Her zaman tedbirli, önlemli, kontrollü olun. İnsanları, varlıkları, çevreyi, varlığı mutlaka koruyup, geliştirin. Nimet ve bereketler için yaratan yaşatan ve vefat ettiren Yüce Rab olan Ulu Allah’ımıza hamt edin, şükredin, zikredin, ibadet edin, dua edin. Sadece Allah’ın yoluna, iradesine uygun yaşayın. Peygamberimizi örnek alıp, izinde gidin. Başka putlar, ilahlar edinmeyin. Tevhitte, şahadette Lâ demek; Allah’tan başka her şeyi reddetmektir. Aksi halde İslam, mümin, Müslüman olunmaz.

                Allah’ın varlığına, birliğine, 99 ad ve sıfatlarına hakkı ile inanmalı. Hak, hukuk, hakkaniyet, doğruluk, adalet, güzel ahlak, edep, hayâ sahibi olmalı. Merhametli, sevecen, şefkatli, müşfik olmalı. Haram ve günahlardan tam anlamı ile kaçınıp, helalinden yaşamalı. Çocuklarımızı da bu inançta yaşatmalı. Maddi, manevi anlamda tertemiz; namaz abdestli ve boy abdestli olmalı. Dertlere, belalara sabretmeli. Akılsızca davranmamalı. Günahlara tövbe edip, pisliklerden arınıp, temizlenmeli. Şeytanı ve şeytanlaşmışları düşman bilip, önlemleri mutlaka almalı. Her ibadeti mutlaka sadece Allah cc. Rızası için yapmalı. İyiliğe karşı iyilik beklememeli. Kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermeli. Kur’an’ın hükmüne razı olmalı. İslam dinini peygamberimiz gibi yaşamalı. Ölüme ve ölüm sonrasına hazırlanmalı. “İyiliği yaymalı. Kötülükleri iyilik yaparak engellemeye çalışmalı.” Dost, akraba, komşu, arkadaşları ziyaret etmeli. İkram etmeli ve hediye vermeli. Emanete asla ihanet etmemeli. Allah’tan korkup; azgın, sapkın, şımarık davranmamalı. Allah’a ve resullerine itaat edip, teslim olmalı. İbadeti hakça tam yapmalı. Kullara karşı görevlerimizi yerine getirmeli. Günahlarımıza tövbe etmeli. Âleme ibret gözü ile bakıp, dersler çıkarmalı. Tüm vücut bölümlerimizi, organlarımızı, duyu organlarımızı iyi yolda kullanmalı. Hiçbir organımız ile çirkin, kötü, yanlış iş yapmamalı. Kalp temiz, beyin temiz, işlerimiz tertemiz olmalı. Söz doğru, işler dürüst yapılmalı. Allah’tan ümit kesmemeli. Sadaka, fidye, fitre, zekât, infak verip, hayır yapmalı. Yardım derneklerinde ve vakıf işlerinde gönüllü çalışmalı. Cana can katmalı. Canların yaşamasına sebep olmalı. Harama, günaha girmemeli. “Haram, günah işleyenlerin nesli eğitim- öğretim ile iyi olmaz. Maya bozulmuş ise ürün sağlıklı çıkmaz. Kanı, sütü, aslı, genleri bozuk olandan; doğru, dürüst insan çıkmaz. Zalimden hayır gelmez. Domuzdan yarar olmaz. Gâvurdan iyilik beklenmez. Çok yemin edene sakın inanma! Yalancı sapıklar doğru söylemez.

                Sapık, kaçık olana; küfre, batıla sapana inanma! Vatan, millet, devlet, bayrak, özgürlük, bağımsızlık düşmanlarına kesinlikle güvenme! İslam, mümin, Müslüman düşmanlarına zerre kadar yakın olma! İçeride ve dışarıdaki münafıklarla, gâvurlarla, hainlerle, kalleşlerle, kahpelerle, adilere, insanlık düşmanı ile iş tutanlara sakın aldanıp, kanma! Müslümanların, Allah’ın, peygamberlerimizin hoşuna gitmeyecek işler yapanlara kanıp, aldanma! Katillerle işbirliği yapanlara, düşmanlarla birlik olanlara, fitnecilik, bozgunculuk, yıkıcılık yapanlara sakın kanma, inanma! Uyanık ol. Dikkatli ol. Tuzağa düşme! Oyuna gelme! Aldanan, aldatan olma! Hakka, hukuka, doğruluğa, dürüstlüğe, adalete, hakkaniyete, güzel ahlaka, edebe, hayâya, vatana, millete, devlete, ilme, insanlığa hizmet edenlerden taraf ol. Haktan- hukuktan yana ol. Düşmanın kahrolması için var gücünle maddi, manevi çalış. Kurtuluş sadece bundadır. Diğerleri sapık, sapkın, cehennem yoludur! Bizden Allah cc. Rızası için söylemesi. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka muhakkak eksiksiz görecektir. Bu dünya ve ahiret için böyledir. Bu Allah’ın âdetidir. 

                Saygısız olandan, cahilliğinde inat eden, kıymet- değer bilmeyen, kişisel menfaatini her şeyin üstünde tutan, yalancı olandan uzak durun. Yalancılar, hırsızlar hak sahiplerini de kendi gibi sanır. Hakkın, hukukun, adaletin, güzel ahlakın üstünlüğünü kabul etmeyen sapıklar; hak - hukuk sahiplerini dost bilmezler. Dost edinmezler. Zalim, sapık, gâvurlardan hak sahiplerine dost olmaz. 

İslam, mümin, Müslim, Müslüman olan birey hiçbir zaman Yüce Allah’ı ve peygamberini bırakıp; başka yollara, düşüncelere sapmaz, sapıtmaz. Ben komünistim, kapitalistim, faşistim, şoven istim, sosyalistim, Kemalist’im, Budist’im, Tao ’istim diğer bozuk ve beşeri- felsefi inançlardanım. Marksist’im, Leninist’im, Stalin istim, Mao istim… Diyemez. Onların yolunda ve izindeyim, demez. Diyemez. “İslam olan sadece ve ancak mümin ve Müslüman olur. Bu ad, sıfatla yaşar. Allah cc. İslam olanlara sadece bu adı, sanı, sıfatı koymuştur.” 

                Ayet: “Allah katında hak din sadece İslam’dır. Bana ve resulüne uyun.”

                Fatiha süresi 5. Ayet: “ ( Rabbimiz) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz.”

                Fatiha süresi 7. Ayet: “ Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!”

                Nahl süresi 36. Ayet: “ Şüphesiz ki bütün ümmetlere peygamberler gönderdik. Onlara; yalnızca Allah’a ibadet edin ve itaat edin. Allah’ın dışında şeytanlara ibadet etmeyi bırakın, diye emrettik.”

                En’âm süresi 155. Ayete ve Maide süresi 15- 16. Ayete ibretle bakıp, dersler çıkarınız.

                Cin süresi 20. Ayet: “ ( Ey Muhammet) Deki; ben sadece Rabbime yalvarırım ve O’na kimseyi ortak koşmam.”

                Allah cc. Enbiya sürtesi 92. Ayette buyuruyor: “ Doğrusu İslam ümmeti tek bir ümmettir. Bende sizin Rabbinizim. Öyleyse bana itaat ediniz.” 

                Hadis-i şerif: “ Müminlerin birbirine olan bağlılığı, birbirine kenetlenerek inşa edilmiş, bir binanın tuğlaları gibidir.” 

                Al-i İmran süresi 110. Ayet: “ Siz, insanlar için var kılınmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve siz Allah’a iman edersiniz.” 

                Hadis-i Şerif: “ Allah’ım! Bozgunculuktan, düşmanlıktan, münafıklıktan, ihanetten ve kötü ahlâktan sana sığınırız. Bizleri bu kötülüklerden muhafaza ede!”

                Yasın süresi 60-61. Ayet: “ Ey insanlar! Şeytana tapmayın. O, sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur.”

                Hadis-i şerif: “Ben size gecesi gündüz gibi apaçık bir yol bıraktım.”

                Bakara süresi 163. Ayet: “ İlahiniz bir tek olan Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. O, Rahman’dır, Rahim’dir.”

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem